Gaudiya Grantha Mandira - A Sanskrit Text Repository
Home » Library » Darsana » Gaudiya

.: Member login
Remember me?


» Recover password
» Register account

.: Search options

Category :: Gaudiya

Darsana @ Gaudiya

Subcategories

Sat Sandarbha

Of Jiva Gosvamin

Texts

Amnaya-sutra
Author: Bhaktivinoda Thakura  ·  Language: Sanskrit
Bhagavatamrita-kana
Author: Visvanatha Cakravartin  ·  Language: Sanskrit
Datta-kaustubha
(sva-kṛta-ṭīkā-sahitam)  ·  Author: Bhaktivinoda Thakura  ·  Language: Sanskrit
Gayatri-vyakhya
Author: Jiva Gosvamin  ·  Language: Sanskrit
Hari-namamrta-sindhu
Author: Vipinavihari Gosvamin  ·  Language: Bengali
Harinama-cintamani
Author: Bhaktivinoda Thakura  ·  Language: Bengali
Krishna-bhakti-ratna-prakasa
Author: Raghava Pandit Gosvamin  ·  Language: Sanskrit
Krsna-bhajanamrtam
Author: Narahari Sarakara  ·  Language: Sanskrit
Krsna-samhita
Author: Bhaktivinoda Thakura  ·  Language: Sanskrit
Laghu-bhagavatamrita
(mūla & ṭīkā)  ·  Author: Rupa Gosvamin  ·  Language: Sanskrit
Mahamantra-vyakhya :: Various authors
Language: Sanskrit
Prameya-ratnavali
(with ṭikā)  ·  Author: Baladeva Vidyabhusana  ·  Language: Sanskrit
Radha-krishnarcana-dipika
Author: Jiva Gosvamin  ·  Language: Sanskrit
Suksma Tika Chapter 1
(Commentary on Govinda Bhasya)  ·  Author: Vedantavagisa  ·  Language: Sanskrit
Suksma Tika Chapter 2
(Commentary on Govinda Bhasya)  ·  Author: Vedantavagisa  ·  Language: Sanskrit
Suksma Tika Chapter 3
(Commentary on Govinda Bhasya)  ·  Author: Vedantavagisa  ·  Language: Sanskrit
Tattva-sutra
Author: Bhaktivinoda Thakura  ·  Language: Sanskrit
Tattva-viveka
(Sac-cid-anandanubhuti)  ·  Author: Bhaktivinoda Thakura  ·  Language: Sanskrit
Vedanta Sutra with Govinda-bhashya
(including references to Bhagavatam by Haridas Shastri and Ramapada Chattopadhyaya)  ·  Author: Baladeva Vidyabhushana  ·  Language: Sanskrit
Vedanta-syamantaka
Author: Radhadamodara Gosvamin  ·  Language: Sanskrit